Додаток

до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради

від 21.12.2016р. №1126

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВЧУ ШКОЛУ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Підготовча школа для майбутніх першокласників (далі – підготовча школа) створюється на базі__________________________________________ .

                                                            (назва навчального закладу)

1.2. Підготовча школа керується в своїй діяльності Законами України «Про загальну середню освіту», "Про дошкільну освіту", Постановою Кабінету Міністрів України № 796 від 27.08.2010. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами і іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної комунальної форми власності» (зі змінами, внесеними відповідно до постанови КМУ № 939 від 12.10.2010), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року  №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року», iнструктивно-методичними листами  від 04.10.2007 року № 1/9-583 "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади",  від  06.06.2005  року  №1/9-306 "Про організацію та зміст  навчально-виховного   процесу   в   дошкільних   навчальних закладах",  листом МОН від 27.09.2010 року №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку», Статутом навчального закладу,  даним Положенням та іншими нормативно-правовими документами.

1.3. Головними завданнями підготовчої школи є:

  • адаптація дитини до школи - спрямування роботи на формування шкільної зрілості (розумової, соціальної,  емоційної), психологічної та фізичної готовності малюка до навчання в школі;
  • формування прийомів розумової діяльності (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація);
  • формування необхідних навичок навчальної діяльності відповідно до вікових можливостей і вимог сучасної школи;
  • розвиток пізнавальних інтересів дитини;
  • розвиток мовлення;
  • виховання інтересу до процесу пізнання;
  • забезпечення  кожній  дитині  перед  вступом  до  школи  такий  рівень  

розвитку  виховання  та навчання,  який    гарантуватиме малюкові     достатню  й  необхідну  життєву  компетентність,  адаптованість  та  

адекватну  зорієнтованість  у  довкіллі та  соціумі.

1.4. Основні умови  забезпечення  повноцінного  виконання  завдань

розвитку, навчання і виховання дітей упродовж начання у підготовчій школі для майбутніх першокласників:

    - створення розвивального середовища;

    - організація освітньої роботи;

    - взаємодія дітей і дорослих: "педагоги - дитина - батьки".

1.5. Зарахування  дітей у підготовчій школі здійснюється на підставі заяв батьків.

ІІ. КЕРІВНИЦТВО,  УПРАВЛІННЯ  ПІДГОТОВЧОЮ ШКОЛОЮ

2.1. Діяльністю підготовчої школи керує директор загальноосвітнього навчального закладу.

2.2. Директор:

а) формує бюджет підготовчої школи;

б) призначає і затверджує  штат педагогічних працівників для навчання дітей в підготовчій школі;

в) планує, організовує та здійснює контроль за навчальним процесом.

2.3. Бажано, щоб   педагогічні працівники   мали  відповідну  фахову  освіту  або  пройшли  курси підвищення кваліфікації з дошкільної освіти.

2.4. Підготовча школа веде передбачене відповідними нормативними документами діловодство, звітність, подає відповідним органам статистичні та інші передбачені відомості.

ІІІ. ВІДВІДУВАЧІ ПІДГОТОВЧОЇ ШКОЛИ

3.1. Відвідувати підготовчу школу можуть діти, яким виповнилося, як правило, 5 років.

3.2. Права та обов'язки відвідувачів підготовчої школи визначаються чинним законодавством.

3.3.Тривалість  кожного заняття у підготовчій школі для 5- річних дітей - 25-30 хвилин. 

3.4. Початок і закінчення роботи підготовчої школи, чисельність  груп встановлюється директором.

3.5. Кількість і послідовність занять визначаються розкладом занять, який затверджується директором навчального закладу.

3.6. Режим перебування  дітей у підготовчій школі  узгоджується з батьками

і може коригуватися з урахуванням  потреб  родин,  кількісного  та якісного складу груп дітей тощо.

ІV. НАВЧАЛЬНА  ТА  МЕТОДИЧНА  РОБОТА

4.1. Основні види занять: пізнавальні та розвивальні заняття.

4.2. Навчально-виховна робота   з   дітьми,   які     відвідують  підготовчу школу,   проводиться    з    урахуванням  гуманістичного,    особистісно    орієнтованого та  інших  сучасних підходів.

4.3. Робота будується  з урахуванням вікових особливостей розвитку дітей.

4.4. Тематика занять не повторює програму 1 класу початкової школи. Слід  уникати    дублювання  шкільних  занять  (уроків) за формами  проведення,  змістом  завдань,  методами   та   прийомами навчання,  способами  організації  дітей,  не  підпорядковувати їх тільки логіці майбутніх навчальних шкільних дисциплін.

4.5. Програми підготовчої школи погоджуються з управлінням освіти і науки.

4.6. Доцільно спиратися на нормативно - правові   документи,   що   регламентують    діяльність дошкільної    освіти.

4.7. Основними організаційними формами у підготовчій школі є ігрові заняття.

4.8. Залежно від віку дітей,  обраних програм розвитку, навчання і виховання  до  загальної  сітки  занять  включаються   заняття   з ознайомлення  з  навколишнім  та  природою,  розвитку мовлення і з художньої літератури,  формування математичних уявлень і логічного мислення, підготовки до навчання грамоти, образотворчої діяльності та художньої праці,  фізичної культури, музики. До розкладу занять можуть  також  вводитися  заняття  з іноземної мови,  хореографії тощо.

4.9. У процесі занять  з  дітьми  увага  приділяється  поступовому формуванню  у  них  базових  навчальних умінь (слухати і чути мову педагога, розуміти звертання до них, вказівки, інструкції та діяти відповідно до них,  аналізувати взірець,  відтворювати і змінювати його,   контролювати   хід   і   результати   своєї    діяльності, дотримуватися   заданого  ритму  діяльності, організовувати  своєробоче  місце  тощо).  На  початковому  етапі  навчання  ці   діти потребують   особливої   підтримки   й  заохочення  для  подолання труднощів на  власних  позитивних  досягненнях  без  порівняння  з іншими дітьми.

4.10. Домашні завдання   для   самостійного    опанування    дітьми обов'язкового    змістового   блоку   не   даються.   Проте,   при короткотри- валому перебуванні  дітей  й  періодичності  відвідувань закладу   2-3   рази   на  тиждень  педагоги  можуть  відбирати  й пропонувати батькам певний зміст,  прийоми роботи для використання в домашніх умовах,  організовуючи при цьому планову консультативну методичну допомогу родинам.

4.11. Важливий аспект  розвивальної  роботи  упродовж   дошкільного

періоду - підготовка руки дитини до письма,  а не навчання письма.Завдання занять у підготовчій школі  - забезпечити належний рівень розвитку дрібної моторики, гнучкості й сили кистей рук дітей, координації рухів рук, рук і очей, окоміру, навчити  орієнтуватися  на  площині  аркуша,  сторінці зошита,  у клітинках й на рядках.

4.12. Актуальним завданням   є   своєчасне   виявлення  в  дітей  з дошкільних років й подальший розвиток у них природних  задатків  і нахилів  до музичної,  образотворчої діяльності,  виховання в усіх дітей основ художнього смаку, художньо-творчих здібностей.

4.13. З метою  накопичення  дітьми  позитивного досвіду співбуття у підготовчій школі    створюється    і    підтримується    комфортний

психологічний   клімат, вправляння  дітей  у  соціальній поведінці, адекватній реакції на асоціальні вчинки та суперечливі питання, успіх та невдачі у  навчальній  діяльності.

4.14. В підготовчій школі проводиться методична робота з метою поліпшення якості занять, організації освітнього процесу, використання комп'ютерної техніки, сучасних технічних засобів навчання та удосконалення педагогічної майстерності педагогічного складу.

  1. ФІНАНСУВАННЯ  ТА  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА  ПІДГОТОВЧОЇ ШКОЛИ

5.1. Підготовча школа фінансується за рахунок коштів батьків.

5.2. Підготовча школа веде передбачене відповідними нормативними документами діловодство, звітність, подає відповідним органам статистичні та інші передбачені відомості.

5.3. У своїй роботі підготовча школа використовує  матеріально-технічну базу загальноосвітнього навчального закладу.

5.4. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на спеціальний рахунок, відкритий в органах державного казначейства України.

 

Міський голова                                                  С.В.Надал