Орієнтовна схема для спостереження та аналізу уроку

Дата _____________________               Учитель _________________              Предмет_________________

Клас     ___________________                Усього__________________               На уроці _________________

Тема уроку______________________________________________________________________________________

Мета уроку______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Мета  відвідування_______________________________________________________________________________

  Зміст аспектів контролю Рівень
Висо
кий
Середній Низький
Організаційний 1. Темп включення учнів до роботи на уроці      
2. Раціональне використання часу на уроці      
3. Виконання плану уроку      
4. Врахування зниження загальної працездатності учнів      
5. Наявність зворотного зв’язку з учнями      
6. Забезпечення уроку наочністю, ТЗН, доцільність їх використання      
7. Рівень організації оформлення документації на уроці      
8. Виконання санітарно-гігієнічних норм уроку, правил ТБ      
9. Вчасне завершення уроку, закріплення, домашнє завдання      
Дидактичний 1. Оптимальність вибору та ступінь досягнення дидактичної мети      
2. Дотримання дидактичних принципів      
3. Логіка викладання навчального матеріалу      
4. Дидактична доцільність зміни видів діяльності учнів      
5. Підбір методів і прийомів навчання      
6. Активізація пізнавальної діяльності учнів      
7. Самостійна робота учнів      
8. Відповідність ходу і результатів уроку цілям та завданням уроку      
9. Контроль за виробленням знань, умінь, навичок учнів, рівень вимог      
Методичний 1. Ефективність використання дидактичних принципів      
2. Прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці      
3. Оптимальність поєднання методів і форм перевірки знань учнів      
4. Доцільність видів самостійної роботи учнів      
5. Методи диференційованої роботи з учнями      
6. Доцільність поєднання прийомів і методів для розв’язання дид. завдань уроку      
Психологічний 1. Створення сприятливого психологічного мікроклімату в класі      
2. Рівень психологічної взаємодії вчителів та учнів      
3. Ступінь психологічного впливу вчителя на учнів      
4. Врахування психологічних вікових особливостей учнів      
5. Ступінь активності учнів      
6. Оптимальність мовлення вчителів      
7. Вміння вчителя стимулювати навчальну діяльність учнів за рахунок створення позитивних емоцій      
Виховний 1. Формування навчальних навичок в учнів      
2. Використання можливостей для профорієнтації      
3. Вплив уроку на розвиток учнів      
4. Рівень культури праці, організованості, дисциплінованості учнів      
5. Культура спілкування учнів одне з одним та з учителем      
6. Використання виховних можливостей словесної і бальної оцінок      
7. Позиція учителя по відношенню до учнів, стиль керівництва ними      
8. Особистість учителя, його педагогічна та загальна культура      
  1. Сформованість знань, умінь та навичок відповідно до програми      
2. Сформованість загальнонавчальних знань, умінь, навичок      
3. Сформованість розумових операцій      
4. Уміння побачити взаємозв’язок між розділами навчального предмета      
5. Уміння використовувати спеціальні знання та навички з предмета під час виконання завдань з інших предметів      
6. Рівень пізнавальної активності      
7. Ступінь самостійності      
8. Сформованість мовлення, письмових, графічних навичок      
9. Уміння працювати з приладами, спеціальним обладнанням      
10 Зацікавленість даним навчальним предметом      
           

 

Висновки і рекомендації:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вчитель       ______________