Надрукувати
Перегляди: 876

Нормативні документи з питань атестації

Право на освіту - це право людини на здобуття певного обсягу знань, культурних навичок, професійної орієнтації, які необхідні для успішної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства.

За положенням статті 53 Конституції України, право на освіту гарантовано кожному. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах. Право на освіту гарантується кожній людині на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України. Визнання права кожної людини на освіту відповідає, зокрема, Загальній декларації прав людини (стаття 26), Міжнародному пакту про екологічні, соціальні та культурні права (стаття 13).

Атестація педагогічних працівників регулюється низкою нормативних документів.

Закон України "Про освіту" передбачає професіональну, моральну характеристику педагогічного працівника, указує на те, що відповідність посаді педагогічного працівника визначається за результатами атестації. Порядок атестації педагогічних працівників установлюється Міністерством освіти і науки України.

Важливість і обов’язковість атестації педагогічних працівників, терміни її проведення, перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань передбачені законами "Про загальну середню освіту" (стаття 27), "Про дошкільну освіту" (стаття 32), "Про позашкільну освіту" (стаття 25),"Про професійну освіту" (стаття 45).

Практичне проведення атестації педагогічних працівників регулюється Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12. 2011 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12 2010 р. за № 1255/18550), в якому визначені види атестації та її періодичність, повноваження, порядок проведення та реалізація рішень атестаційної комісії.

 

Під час підготовки та проведення атестації педагогічних працівників необхідно звернути увагу на лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 2/1-13-430 від 22.02 2012 р."Щодо надання роз'яснення з питань атестації", текст якого наведено повністю.

 

У зв'язку із внесенням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10 .2010 р. № 930 (далі   Типове положення), всі працівники, які мають педагогічні звання, повинні під час чергової атестації також атестуватися на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням. Атестація на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню здійснюється, як правило, не рідше одного разу на п'ять років.

У поточному навчальному році всі включені до списку осіб для проходження чергової атестації працівники, які мають педагогічні звання, повинні також атестуватися на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням. Складати окремі списки працівників, які атестуються на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню, не потрібно.

Слід зауважити, що Типове положення не передбачає подання педагогічним працівником до атестаційної комісії заяв про присвоєння педагогічного звання. Не потрібно також подавати заяву про атестацію на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню. Присвоєння педагогічних звань здійснюється лише за поданням керівника або педагогічної ради навчального закладу. Для атестації на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню достатньо включити працівника до списку осіб для проходження чергової атестації.

Педагогічні працівники, які атестувалися у 2010/11 навчальному році і яким за результатами атестації було встановлено, що педагогічні звання присвоєні безстроково, під час чергової атестації у 2015/16 навчальному році мають також атестуватися на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню, оскільки з 23 січня 2012 року норму щодо безстрокового присвоєння педагогічних звань змінено.

Вимога про обов'язкову підготовку власних методичних розробок педагогічними працівниками, які атестуються на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню, Типовим положенням не передбачена. Тобто атестаційною комісією при атестації вчителя, який має педагогічне звання "учитель-методист" і в міжатестаційний період не підготував нових методичних розробок, може бути прийнято рішення про його відповідність раніше присвоєному педагогічному званню, якщо він продовжує здійснювати науково-методичну і науково-дослідну діяльність, але не запровадив нових методичних розробок, які були б схвалені науково-методичними установами.

Отже, атестація педагогічних працівників здійснюється згідно із законами України й іншими нормативно-правовими документами, яких необхідно дотримуватись.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ" (ст. 54)

(Витяг)

1. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов’язки.

2. Педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, встановлюються категорії, присвоюються педагогічні звання (витяг з п. 4).

Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Рішення атестаційної комісії є підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи в порядку, встановленому законодавством (витяг з п. 4).

Закон України "Про освіту" від 23.03. 1996 р. викладено у новій редакції від 11.12. 2003 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ"

(Витяг)

Стаття 27. Атестація педагогічних працівників

1. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов’язковою та здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти України.

2. За результатами атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється кваліфікаційна категорія ("спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії") та може бути присвоєно педагогічне звання ("старший учитель", "учитель-методист", "вихователь-методист", "педагог-організатор-методист" тощо). Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання затверджується Міністерством освіти України.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ"

(Витяг)

Стаття 24. Підготовка й підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільного навчального закладу

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється не рідше один разу на п’ять років за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Стаття 25. Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу

Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу й форм власності здійснюється, як правило, один раз на п’ять років у відповідності з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ"

(Витяг)

Стаття 29. Права й обов’язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти

Права й обов’язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 32. Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу

1. Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є обов’язковою та здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

2. За результатами атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія ("спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії"), може бути присвоєно відповідне педагогічне звання вихователям - "вихователь-методист", а вихователям-методистам - "старший вихователь", учителям усіх спеціальностей - "старший учитель", "учитель-методист".

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА 2012 2021 РОКИ

Національна стратегія розвитку освіти визначає основні напрями, пріоритети, завдання та механізми реалізації державної політики в галузі освіти, кадрову й соціальну політику та складає основу для внесення змін і доповнень до чинного законодавства України, управління та фінансування структури та змісту освіти.

Схвалена постановою Кабінету міністрів України Національна стратегія розвитку освіти набуде чинності після підписання Президентом Указу про схвалення документа. Після цього урядом будуть розроблені заходи щодо реалізації стратегії на найближчі 5 років.

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ"

(Витяг)

Закон припиняє дію закону Української РСР "Про мови в Українській РСР", уносить зміни в декілька діючих законів, установлює, що державною мовою є українська мова, але істотно розширює використання регіональних мов, якщо кількість носіїв цих мов не менше 10 % від населення певного регіону, а в окремих випадках й менше 10 %. Так, частина 7 статті 7 закону зобов’язує громадян, які проживають на території, де функціонує регіональна мова або мова меншин, розвивати та використовувати таку мову - "У межах території, на якій поширена регіональна мова або мова меншини, …, здійснення заходів щодо розвитку, використання і захисту регіональної мови або мови меншини, передбачених цим законом, є обов'язковим для місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, установ, організацій, підприємств, їх посадових і службових осіб, а також громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб.".

НАКАЗ МОН УКРАЇНИ

"ПРО ПОДОЛАННЯ ПРОЯВІВ БЮРОКРАТИЗМУ В ОСВІТІ"

від 17.05. 2005 р. № 297. (Витяг)

Заборонити вимагати від педагогічних працівників під час проходження ними атестації узагальнені матеріали їх педагогічного досвіду, інші матеріали, не передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.

НАКАЗ МОН УКРАЇНИ

"ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИСВОЄННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВАНЬ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ"

від 04.07. 2005 р. № 396. (Витяг)

1. Установити, що присвоєння педагогічного звання "старший вихователь" здійснюється у порядку, передбаченому для присвоєння педагогічного звання "старший учитель"; присвоєння педагогічних звань "педагог-організатор-методист", "керівник гуртка-методист" (без вимог до кваліфікаційної категорії), "практичний психолог-методист" - у порядку, передбаченому для присвоєння педагогічних звань "учитель-методист", "викладач-методист".

Додатковою умовою для присвоєння педагогічного звання "керівник гуртка-методист", крім порядку, зазначеного в пункті 5.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, є наявність у керівника гуртка вищої педагогічної або іншої фахової освіти відповідно до статті 21 Закону України "Про позашкільну освіту" (крім народних умільців, робота яких відповідає критеріям, установленим чинним законодавством України).

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

"ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ УМОВ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ І ОРГАНІЗАЦІЙ КУЛЬТУРИ"

від 19 квітня 2001 р. № 204, із змінами, внесеними наказом від 10 червня 2003 р. № 336. (Витяг)

Атестація бібліотекарів на присвоєння їм кваліфікаційних категорій не проводиться. Приймає та призначає на посаду бібліотечних працівників керівник навчального закладу. У наказі на призначення зазначається, на яку посаду приймається працівник і який йому призначається посадовий оклад. Працівник, який приймається на посаду "провідного бібліотекаря", "бібліотекаря І категорії", "бібліотекаря ІІ категорії", "бібліотекаря", протягом року направляється на курси підвищення кваліфікації (якщо протягом останніх п’ять років він не проходив таких курсів) і через рік атестується на відповідність займаній посаді (або посаді, на яку претендує), тобто на відповідність його кваліфікації вимогам кваліфікаційних характеристик.

Освіта.ua. 13.09.2012

Планування атестації педагогічних кадрів

Планування атестації вчителів поділяється на перспективне та поточне. Перспективний план курсової перепідготовки та атестації - обов’язковий документ, відповідно до якого дотримується черговість атестації вчителів. Він потребує щорічного коригування з метою уникнення закінчення дії рішення попередньої атестації.

Перспективний план курсової перепідготовки (К) й атестації (А)

http://osvita.ua/doc/images/news/311/31174/Tb-1.jpg


Правовою підставою для регулювання атестаційного процесу є накази про створення атестаційної комісії, про атестацію вчителів, які подали заяви до атестаційної комісії, про підсумки атестації, що видаються керівником закладу.

Кількісний і персональний склад атестаційної комісії затверджується наказом керівника освітньої установи за погодженням із радою та комітетом профспілки навчального закладу, органу державного управління освітою (Типове положення про атестацію педагогічних працівників України). Наказ навчального закладу "Про створення атестаційної комісії"видається на підставі наказу органу освіти вищого рівня до 20 вересня.

Підставою для наказу "Про атестацію вчителів", який видається після 10 жовтня, є рішення атестаційної комісії, прийняте на засіданні, де розглядаються заяви вчителів, які підлягають атестації, складаються графік роботи атестаційної комісії та плани індивідуальної підготовки та проходження атестації педагогічними працівниками.

Наказ "Про результати атестації" видається на підставі рішення атестаційної комісії, де шляхом голосування було прийнято рішення про відповідність (або відповідність за умови чи невідповідність) посаді, яку займають педагогічні працівники; установлення, підтвердження (непідтвердження) кваліфікаційної категорії; присвоєння, підтвердження (непідтвердження) педагогічного звання.

Якщо атестаційні матеріали педагогічного працівника були розглянуті й рішення було прийняте атестаційною комісією вищого рівня, то наказ у навчальному закладі видається на підставі наказу атестаційної комісії вищого рівня. Зміст наказу в тижневий термін доводиться до відома педагогічного працівника, який атестується, та подається до бухгалтерії для нарахування йому заробітної плати згідно з результатами атестації з дня прийняття рішення атестаційної комісії (Типового положення про атестацію педагогічних працівників України).

Наприкінці навчального року проводиться аналіз атестаційного процесу. Виявляються недоліки в роботі атестаційної комісії, в оформленні атестаційної документації, підготовці атестаційних матеріалів, розробляються шляхи їх усунення. На підставі зазначеного видається підсумковий аналітичний наказ "Про підсумки атестації".

·         Наказ "Про створення атестаційної комісії";

·         Наказ "Про атестацію педагогічних працівників";

·         Наказ "Про результати атестації педагогічних працівників".

План роботи атестаційної комісії приймається на засіданні комісії та затверджується головою атестаційної комісії. У ньому повинні бути передбачені конкретні заходи, спрямовані на якісне, компетентне організаційне та методичне забезпечення атестаційного процесу. Він повинен бути чітким і обов’язковим для виконання членами атестаційної комісії.

 

Необхідно також передбачити заходи, спрямовані на вивчення нормативно-правової бази, що сприятиме комфортному супроводу атестації, допоможе уникнути суперечливих та конфліктних ситуацій.