В даний час йде переорієнтація дошкільної освіти з науково-технологічної (традиційної) на гуманітарну (особистісно - орієнтовану) модель освіти. У зв'язку з цим змінюються і підходи до методичної роботи в ДНЗ. Метою гуманітарної парадигми є створення умов для самореалізації особистості педагога, а завданням методичної роботи - розкриття творчого джерела вихователя. Педагог повинен бути готовий не тільки вислухати, але і підтримати людину, яка висловлює інший підхід до вирішення проблеми.

 

Зміна підходів в організації методичної роботи - процес тривалий, пов'язаний з руйнуванням стереотипів, подоланням суперечностей і недоліків, введенням нововведень. Найефективніше інноваційні процеси протікають за умови організації експериментальної роботи, яка дозволяє в природних умовах виявити розвиваючі та освітні можливості нововведень педагогічної системи ДНЗ.

Робота в режимі дослідно-експериментальної роботи обумовлює науково-практичну спрямованість освітнього процесу, де перше завдання методичної роботи - підвищення дослідницької культури педагогів, формування у них потреби в зміні технології організації педагогічного процесу.

Наступне завдання - вдосконалення у педагогів навичок і умінь самостійної роботи над літературою і педагогічної документацією, підвищення рівня асмооцінки, аналітичної, рефлексивної культури педагогів.

Система методичної роботи повинна враховувати позитивні і негативні тенденції сучасної освіти і бути орієнтованою на розвиток особистості педагога. Розвиваючий ефект методичної роботи залежить від позиції педагогів і їх включеності в діяльність і спілкування. Важливо, щоб вихователь був суб'єктом процесу свого вчення, а система методичної роботи повинна стати поштовхом, стимулятором саморозвитку, допомогти кожному педагогу знайти і усвідомити оптимальні способи саморозвитку. «Розвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Всякий, хто бажає до них прилучитися, повинен досягти цього власною діяльністю, власними силами, власною напругою »(Адольф Дистервег).

Система методичної роботи ДНЗ буде ефективною, якщо є можливості: кадрові, матеріальні, фінансові, змістовні.

На теоретичному рівні необхідні умови: соціальні, організаційні, кадрові, змістовні, психолого-педагогічні, матеріальні.

Соціальні умови:

· Наявність соціального замовлення на творчий розвиток дошкільнят з боку держави, батьків, школи;

· Ділові, професійні та партнерські відносини ДОУ з органами управління освітою, школою.

організаційні:

· Планування методичної роботи: наявність «Програми розвитку», річного та місячного планів;

· Організація управління (професійний контроль за діяльністю педагогів, участь в управлінні батьків, договори з іншими освітніми і культурними установами та громадськими організаціями).

Кадрові:

· Комплектування ДОУ висококваліфікованими педагогами і співробітниками: пошук і включення в колектив молодих, творчо працюючих педагогів;

· Створення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки на проблемних, тематичних курсах; створення системи підвищення кваліфікації в ДОУ; самоосвіта педагогів.

змістовні:

· Зміна пріоритетів загальних цілей навчання і виховання;

· Створення всередині педпроцесса умов для перетворення педагогів в суб'єктів самообразовательной діяльності;

· Оновлення і вдосконалення знань в галузі педагогіки і психології творчості та креативності;

· Створення традицій і ритуалів ДОУ і т.д.

Психолого - педагогічні:

· Вдосконалення діяльності психологічної служби в ДНЗ (діагностика, відстеження результатів освітньої роботи з педагогічним колективом), оптимізація психологічного клімату в ДОУ;

· Постійне заохочення адміністрацією самостійності і творчості членів колективу.

матеріальні:

· Забезпечення бюджетного фінансування відповідно до статусу ДОУ;

· Наявність матеріальної бази, відповідної сучасним вимогам.

Для ефективності педагогічного процесу в ДНЗ необхідний постійний пошук нових, більш результативних методів виховання і навчання. При цьому методична робота виконує чільну роль у створенні та впровадженні в практику найбільш ефективних методів. І саме методична робота в ДОУ є цілісною системою, яка базується на досягненнях науки, передового досвіду, а в кінцевому рахунку спрямована на досягнення оптимальних результатів освіти, тобто підвищення якості освіти.