1. Загальні положення

1.1. Це положення визначає мету, завдання, порядок організації та напрями діяльності науково-дослідної лабораторії якості навчання та обдарованої дитини Тернопільської комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу  (надалі – Лабораторії).

1.2. Лабораторія є структурним підрозділом Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу (надалі – ТКМЦ) та здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення за умови наявності у її складі не менше одного працівника, що має науковий ступінь кандидата або доктора педагогічних наук.

  1. Мета, завдання, напрями і принципи діяльності Центру

2.1. Метою Лабораторії є формування освітнього простору розвитку обдарованої дитини в освіті Тернополя, апробація та популяризація методик мотивації та створення умов для самореалізації здібних учнів, науково-методичний супровід профільного навчання і дослідження якісних характеристик результативності організації навчального процесу

2.2. Завдання Центру:

-  здійснювати діагностику та прогностику різних типів дитячої обдарованості, готовності педагогів та практичних психологів до роботи зі здібними учнями;

  • забезпечувати методичний супровід проведення І етапу Всеукраїнських предметних учнівських олімпіад;
  • організовувати проведення ІІ етапу Всеукраїнських предметних учнівських олімпіад, підготовку його переможців до ІІІ і ІV етапів;
  • проводити міські інтелектуальні та творчі конкурси для обдарованих учнів;
  • розробляти і реалізовувати інноваційні проекти, спрямовані на розвиток і вдосконалення системи роботи з обдарованими дітьми в Тернополі;
  • поширювати досвід новаторської роботи з обдарованими дітьми;
  • розробляти концептуальні засади організації допрофільної підготовки та профільного навчання в Тернополі відповідно до нормативної бази, здійснювати їх психологічний та методичний супровід;
  • надавати різні форми методичної допомоги керівникам та педагогічним працівникам навчальних закладів з питань розвитку обдарованості і реалізації інтелектуальних та творчих здібностей дітей, профільного навчання, визначення параметрів якості навчання, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;
  • проводити моніторингові дослідження, пов’язані з допрофільною підготовкою та профільним навчанням, якістю і результативністю освітніх послуг та формуванням соціонавчального середовища обдарованих дітей, ініціювати здійснення корекції виявлених проблем із профілю діяльності.

2.3. Лабораторія організовує свою діяльність на принципах дитиноцентризму, відкритості, науковості і практичної спрямованості.

2.4. Основні напрями діяльності центру:

- розробка програмних та оперативних документів управління освіти і науки стосовно організації профільного навчання та роботи з інтелектуально обдарованими учнями;

- організація психолого-педагогічної діагностики різних типів обдарованості на замовлення навчальних закладів та батьків, навчання практичних психологів;

- організація роботи з обдарованими учнями, які мають гуманітарні та природничо-математичні здібності;

- апробація альтернативних форм додаткової освіти обдарованих учнів;

- надання педагогічним колективам організаційно-методичної допомоги з підготовки  до зовнішнього незалежного оцінювання;

- налагодження зв᾽язків з зацікавленими юридичними та фізичними особами стосовно організації до профільної підготовки, профільного навчання, зовнішнього незалежного оцінювання та роботи з обдарованими учнями, у т. ч. й науково-дослідницької;

- різні форми моніторингових досліджень та популяризації перспективного педагогічного досвіду з профілю діяльності Центру.

  1. Керівництво Центром

3.1. Директор ТКМЦ:

- призначає і звільняє працівників Лабораторії за поданням заступника директора ТКМЦ з методичної роботи і за погодженням з управлінням освіти і науки;

- затверджує посадові інструкції працівників лабораторії;

- погоджує план роботи Лабораторії в установленому порядку;

- забезпечує належні умови для функціонування лабораторії і науково-дослідницької діяльності її працівників;

      - заохочує працівників   і   накладає   на   них  дисциплінарні стягнення за поданням заступника директора ТКМЦ з методичної роботи;- звітує перед засновником про  результати   діяльності Лабораторії.3.2. Заступник директора ТКМЦ з методичної роботи:- координує роботу Лабораторії і здійснює оперативне керівництво   діяльністю Центру,  готує  план  роботи для погодження його в установленому порядку;- робить подання директору ТКМЦ про призначення працівників Лабораторії, їх заохочення та дисциплінарні стягнення, про матеріально-технічне забезпечення діяльності Лабораторії; - готує проекти наказів управління стосовно діяльності Лабораторії, звітів перед засновником про її результати. 4. Кадрове забезпечення Лабораторії4.1. Кадрове забезпечення Лабораторії здійснюється відповідно до напрямків його діяльності.  4.2. Напрями і зміст діяльності методистів Лабораторії визначаються посадовими інструкціями на основі п. 2.4 Положення. 4.3. Заступник директора ТКМЦ, який координує діяльність лабораторії Центру, має право вносити в необхідних випадках тимчасові зміни у графік роботи працівників Центру та за необхідності делегувати свої повноваження працівникам Лабораторії. 5. Матеріально-технічне, фінансове та правове забезпечення Лабораторії5.1. Матеріально-технічне забезпечення Лабораторії здійснюється   засновником, який забезпечує її необхідними приміщеннями, обладнанням, передаючи в оперативне користування, організовує ремонт приміщень, їх господарське обслуговування тощо.5.2. Фінансування Лабораторії здійснюється засновником за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі цільових програм,  а також з  інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5.3. Ліквідація Лабораторії проводиться з вичерпною аргументацією причин закриття відповідно до чинного законодавства.