Неперервна освіта

ТИПОВІ ПРОГРАМИ підвищення кваліфікації для керівників та вчителів НУШ

ЗВІТ відділу неперервної післядипломної освіти за 2021-2022 н.р

ЗВІТ консультантів відділу неперервної освіти ТКМЦНОІМ про роботу за 2021 рік.

ЗВІТ консультантів відділу неперервної освіти ТКМЦНОІМ про роботу у 2020/2021 н.р.

ЗВІТ консультантів відділу неперервної освіти ТКМЦНОІМ про роботу за 2020 рік

 

У 2019 р. в ТКМЦНОІМ створено Відділ неперервної післядипломної педагогічної освіти (рішення сесії ТМР від 21.12.2019 р. №7/42/27).

У 2020 р.  створено Відділ професійного розвитку педагогічних працівників (рішення сесії ТМР від 21.08.2020 р. №7/54/17).

Сучасний заклад післядипломної педагогічної освіти не лише надає освітні послуги педагогам, а й водночас виступає науково-методичним центром, де освітня система гнучка і динамічна, здатна своєчасно вносити відповідні корективи в підготовку педагогічних працівників з орієнтацією як на державний, так і на регіональний вектор освіти з урахуванням інтересів конкретного навчального закладу й окремої особистості.

У системі неперервної освіти визначено зміст і форми науково-методичної діяльності в контексті таких пріоритетів:

– навчання та розвиток педагогічних кадрів, управління підвищенням їх кваліфікації;

– створення умов для забезпечення позитивних змін у розвитку особистості здобувачів освіти через підвищення професійної компетентності педагогів;

– сприяння всебічному усвідомленню необхідності підтримувати фаховий професійний розвиток впродовж усієї вчительської кар’єри;

– допомога у розумінні важливості оволодіння новими знаннями, інноваційними підходами та технологіями;

– налагодження співпраці з освітніми закладами вищої та професійно-технічної освіти, громадськими організаціями та установами області, України, міжнародного партнерства.

Для  якісної підготовки слухачів до нової освітньої парадигми зроблено акцент на модернізацію змісту підвищення кваліфікації з урахуванням професійно-особистісних потреб і запитів педагогів різних спеціальностей та кваліфікаційних категорій, змінено ракурс навчання з інформаційної складової на соціокультурну, ціннісну, особистісно-розвивальну. У зміст навчання покладено інноваційні підходи до процесу підвищення фахової кваліфікації педагогів: педагоги самостійно обирають розділи/теми ліцензованих освітніх програм, які дають можливість удосконалювати соціогуманітарні аспекти професійного розвитку, освоювати загальнопрофесійні освітні технології, поглиблювати знання психолого-педагогічного циклу, опановувати поняття інклюзивної освіти, ширше усвідомлювати сутність процесу гуманізації, реалізовувати проєкти з актуальних освітніх проблем, авторські курси тощо.

Чинний Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників  (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800) зі змінами (Постанова КМУ від 27 грудня 2019 р. № 1133) дає право суб’єкту підвищення кваліфікації вносити зміни до існуючих освітніх програм (п. 10), тому у ТКМЦНОІМ на замовлення педагогів, практикується упровадження нових найактуальніших розділів які сприяють формуванню функціональної готовності педагогів до роботи в освітніх закладах різного типу, профільних класах, із дітьми з особливими освітніми потребами.

У 2020 році особливості організації освітнього процесу в системі неперервної освіти ТКМЦНОІМ  обумовлювалися карантинними заходами, запровадженими в Україні у зв’язку з пандемією COVID-19, розпорядженнями Кабінету Міністрів, нормативними документами МОН України, які регламентують діяльність суб’єктів післядипломної освіти. Як наслідок, до 13 березня навчальні групи працювали за інституційною (вечірньою) формою навчання, а з 16 березня – дистанційно.

На період запровадження карантину від COVID-19 з метою належної організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання методисти відділу неперервної освіти підготували і постійно оновлюють Методичні рекомендації щодо дистанційного навчання зі слухачами курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ, які детально опрацьовані з викладачами курсів.

Навчальні групи формувалися на основі індивідуальних запитів і побажань педагогічних працівників. Навчання було організовано у 342 групах, з них працювали за такими формами навчання:

 • 250 груп (73 %) –дистанційною
 • 82 – вечірньою
 • 10 – за змішаною.

Слухачі вивчали:

 • усі розділи програми «Соціогуманітарні аспекти професійної діяльності педагогічних працівників (39 груп),
 • 27 з 28 розділів програми «Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників» (87груп)
 • 95 розділів програми «Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу (216 груп).

Найбільше педагогів зареєструвалися й вивчали сучасні інформаційно-комунікаційні технології та прийоми роботи у віртуальному середовищі, основи інклюзії, питання психологізації освітнього процесу, навички надання домедичної допомоги та деякі інші.

Усього навчанням було охоплено 2491 педагогів, з них:

358  працівників – заклаів дошкільної освіти

1967 педагогів – заклади загальної середньої освіти

41 педагог – заклади позашкільної освіти

17 педагогів – професійно-технічної освіти

63 педагоги – заклади  перед вищої освіти

24 працівники – ТКМЦНОІМ та інклюзивно-ресурсного центру.

12 педагогічних працівників Тернопільської МТГ, які працюють у закладах охорони здоров’я та культури.

Усі слухачі отримали відповідні сертифікати, 913 педагогів підвищили кваліфікацію в обсязі не менше одного кредиту ЄКТС (30 і більше годин) та отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації усталеного зразка.

На основі договору про співпрацю між управлінням Державної служби якості освіти у Тернопільській області та ТКМЦНОІМ проведено навчання 30 педагогічних працівників області – експертів, які залучаються до проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

До освітнього процесу в якості викладачів залучені науково-педагогічні працівники закладів вищої (ЗУНУ, ТНПУ ім. В.Гнатюка, ТНМУ ім. І. Горбачевського) та передвищої освіти (Галицький коледж ім. В. Чорновола, Технічний коледж ТНТУ ім. І. Пулюя), кращі педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти Тернопільської МТГ, працівники УОН, ТКМЦНОІМ, ІРЦ.

Реалізація регіональної моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників дозволяє забезпечувати професійний розвиток кожного педагогічного працівника за індивідуальною освітньою траєкторією, в якій поєднуються зміст керованого навчання і самоосвітня діяльність, усуваються прогалини між професійною підготовкою і новими вимогами до професійної діяльності, зумовленими швидким розвитком науки, змінами в економіці і соціальній сфері, з урахуванням усіх аспектів розвитку системи освіти в регіоні, Україні та за її межами.

Принципово нові методичні підходи до організації педагогічного процесу відкривають мультимедіа – та телекомунікаційні технології навчання. Новий цивілізаційний виклик – це цифрове суспільство. Педагоги усвідомили, що комп’ютер – це шлях до розвитку пізнання дитини, а комп’ютер, підключений до Інтернету, це можливість користуватися знаннями світу. Вчителі прискорено опановували цифрові технології і це відкрило новий тип освіти – дистанційної.

Це вкрай важливо для педагогів з огляду на застосування дистанційних технологій в умовах світової пандемії. З метою уникнення проблем упровадження в освітній процес мультимедійних технологій ми проводимо навчання слухачів різних за фахом і досвідом роботи за темами «Система Moodle як засіб підвищення ефективності викладання», «Інструменти ІКТ сучасного педагога», «Організація мережевої взаємодії та використання ресурсів Інтернету в навчальному процесі. Організація дистанційного навчання в школі. Методика розробки дистанційних курсів», «Комп’ютерна графіка в роботі вчителя», «Комп’ютерне проектування» та ін.

Компетентності педагогів в інформаційно-комунікаційній сфері стали невід’ємною складовою частиною ефективності освітнього процесу. Вона включає не тільки впевнені навички користування комп’ютером, а й розроблення навчально-методичних матеріалів, створення особливої взаємодії і між вчителем та учнем на уроці. Якщо торік під час карантину лише 4% вчителів розробляли власні повноцінні онлайн-уроки із залученням різноманітних віртуальних можливостей, а не просто читали лекції через ZOOM чи  Google Cassrom, то у 2021 році в Тернопільській міській територіальній громаді їх кількість збільшилася в рази. Школи змінилися назавжди.

Індивідуальний підхід до формування особистої освітньої траєкторії професійного розвитку знайшов відгук у педагогічних працівників у 2021 році:

 • слухачі зареєструвалися на вивчення усіх розділів програми «Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників» (СГМ), у тому числі нововведені;
 • обрали 28 з 31 розділів програми «Загально-професійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників» (ЗПМ);
 • збільшилась до 105 кількість розділів програми «Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу» (ФФМ).

Як і в попередній період найбільше педагогів обирають для вивчення теми з інклюзії, домедичної підготовки, суттєво зросла кількість слухачів курсів, спрямованих на вивчення безпечного середовища та впровадження НУШ.

Завдання сучасного педагога – стати коучем, фасилітатором, тьютором, який супроводжує дитину у процесі пізнання і досліджує світ разом з нею, щоб допомогти дитині вибудувати таку життєву траєкторію, яка сприятиме його самореалізації у житті. Педагогічним працівникам необхідно створити можливості для освоєння спеціальних навичок нової ролі. Тому педагоги нашої громади освоюють ці вміння у ході вивчення розділів «Формування інноваційної культури вчителя. Готовність вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання», «Стратегії формувального оцінювання в 5-11 класах», «Коучинг як сучасна технологія педагогічного керівництва» та ін.

З уведенням в український освітній простір інклюзивної освіти стала затребуваною сьогодні підготовка учителів, які реально утверджуватимуть нову філософію української держави – від школи для всіх до толерантного суспільства. Ми відповідально поставились до підвищення фахового рівня педагогічних кадрів у питаннях роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та їх батьками. Тому введення до змісту навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації розділів «Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному навчальному закладі», «Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами», «Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій» та ін. дає змогу вирішувати актуальні завдання вдосконалення кадрового потенціалу в системі інклюзивної освіти.

Моніторинг освітнього процесу підвищення кваліфікації дає можливість не тільки збирати, обробляти, аналізувати, зберігати інформацію про роботу курсів, а й відстежувати динаміку результатів, вивчати тенденції, закономірності та цілеспрямовано, оперативно й обґрунтовано проєктувати управлінські дії щодо потреб педагогічних кадрів у підвищенні кваліфікації, тематики курсів, змісту і технологій навчання з метою підняття системи неперервної освіти на якісно новий рівень розвитку.

З цією метою проводяться:

 • тренінги та консультації для авторів розділів освітніх програм – викладачів курсів підвищення кваліфікації для роз’яснення вимог до методики організації освітнього процесу, розробки навчально-методичних комплексів та ведення документації;
 • заняття творчої майстерні авторів – викладачів окремих розділів навчальних програм з досвіду організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання;
 • для керівників та педагогічних працівників закладів освіти – з питань підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників, підготовки документації тощо.

Вагомим напрямом інформаційного та науково-методичного забезпечення педагогічних працівників є сайти, репозитарій, сторінка у соціальній мережі Фейсбук «Неперервна освіта. ТКМЦНОІМ». Розміщення науково-методичних матеріалів на віртуальній платформі MOODLE сайту e-osvita.org, у репозитарії ТКМЦНОІМ на сайті відділу неперервної освіти info.osvita.te.ua з можливістю вільного доступу до них педагогів має багато переваг і зручностей як для слухачів курсів підвищення кваліфікації, так і для викладацького складу. Створення інформаційно-освітнього середовища забезпечує педагогам можливості швидкого ознайомлення з інформаційними та освітніми ресурсами. навчальними планами і програмами, методичною та науково-методичною літературою. Кожен слухач курсів має особистий електронний кабінет на сайті e-osvita.org, в якому розміщується та постійно оновлюється інформація з вивчених тем, облікується індивідуальна робота педагога, формуються електронні сертифікати за результатами підвищення кваліфікації.

Організаційно-методичний підхід ТКМЦНОІМ до процесу підвищення кваліфікації повністю відповідає вимогам чинної нормативно-правової бази з питань післядипломної освіти та, що головне, сприяє активному професійному розвитку педагогів.


© 2015-2021 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГУ

Написати нам